Chọn phương án đúng trong các phương án sau đây:


Câu 9949 Thông hiểu

Chọn phương án đúng trong các phương án sau đây:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về chất rắn kết tinh (Xem lí thuyết phần I) 

Xem lời giải

...