Tính chất nào sau đây KHÔNG  liên quan đến chất rắn kết tinh? 


Câu 9950 Thông hiểu

Tính chất nào sau đây KHÔNG  liên quan đến chất rắn kết tinh? 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lí thuyết mục 2 phần I - Đặc tính của chất rắn kết tinh 

Xem lời giải

...