Vật rắn nào dưới đây là vật rắn vô định hình ?


Câu 9951 Thông hiểu

Vật rắn nào dưới đây là vật rắn vô định hình ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng định nghĩa về chất rắn

Xem lời giải

...