Chất rắn vô định hình có đặc điểm và tính chất là:


Câu 9952 Thông hiểu

Chất rắn vô định hình có đặc điểm và tính chất là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lí thuyết về đặc điểm và tính chất của chất rắn vô định hình 

Xem lời giải

...