Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô định hình ?


Câu 9953 Thông hiểu

Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô định hình ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lí thuyết về đặc điểm và tính chất của chất rắn vô định hình 

Xem lời giải

...