Chất rắn vô định hình có đặc tính nào dưới đây ?


Câu 9954 Thông hiểu

Chất rắn vô định hình có đặc tính nào dưới đây ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lí thuyết về đặc điểm và tính chất của chất rắn vô định hình

Xem lời giải

...