Điều nào sau đây là SAI liên quan đến chất kết tinh?


Câu 9957 Thông hiểu

Điều nào sau đây là SAI liên quan đến chất kết tinh?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lí thuyết phần đặc điểm của chất rắn kết tinh 

Xem lời giải

...