Phát biểu nào sau đây là sai? Vật rắn vô định hình


Câu 9958 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây là sai? Vật rắn vô định hình


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về chất rắn vô định hình 

Xem lời giải

...