Đặc tính nào là của chất rắn vô định hình?


Câu 9959 Thông hiểu

Đặc tính nào là của chất rắn vô định hình?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về chất rắn vô định hình 

Xem lời giải

...