Tính chất nào là của của chất đơn tinh  thể?


Câu 9962 Thông hiểu

Tính chất nào là của của chất đơn tinh  thể?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lí thuyết về đặc tính của chất rắn kết tinh 

Xem lời giải

...