Bài 1: T t th nh

1/ Nhận biết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: thỏ, nho, nhím, tu hú, nhà

- Câu hỏi: Phát hiện ra điểm chung của những chữ em vừa tìm được?

Trả lời: Đều chứ chữ th, nh, t

* Chữ t:

* Chữ nh, chữ th:

2/ Hướng dẫn đọc

a) Âm t

Hướng dẫn đọc âm t   

b) Tiếng tủ

- Phân tích:

+ Tiếng tủ gồm có âm t, âm u và thanh hỏi

+ Âm t đứng trước, âm u đứng sau, thanh hỏi đặt trên đầu âm u

- Đánh vần: tờ - u - tu - hỏi - tủ, tủ

 c) Âm th

Hướng dẫn đọc âm th:    

d) Tiếng thỏ

- Phân tích:

+ Tiếng thỏ gồm có âm th, âm o và thanh hỏi

+ Âm th đứng trước, âm o đứng sau, thanh hỏi trên đầu âm o

- Đánh vần: thờ - o - tho - hỏi - thỏ, thỏ

e) Âm nh

Hướng dẫn đọc âm nh:   

f) Tiếng nhà

- Phân tích:

+ Tiếng nhà gồm có âm nh, âm a và thanh huyền

+ Âm nh đứng trước, âm a đứng sau và thanh huyền đặt trên đầu âm a

- Đánh vần: nhờ - a - nha - huyền - nhà, nhà

3/ Hướng dẫn viết

a) Chữ t

b) Chữ tủ

Viết chữ t trước, chữ u viết liền ngay sau chữ t, thanh hỏi đặt trên đầu chữ u

c) Chữ th

d) Chữ thỏ

Viết chữ th trước, chữ o viết liền ngay sau chữ th, thanh hỏi đặt trên đầu chữ o

e) Chữ nh

f) Chữ nhà

Viết chữ nh trước, chữ a viết liền ngay sau chữ a, thanh huyền đặt trên đầu chữ a

4/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Những gì xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: tê tê, cá thu, nho đỏ

- Câu hỏi: Nói về những điều xuất hiện trong bức tranh.

Trả lời:

+ Con tê tê đào đất rất nhanh.

+ Cá thu sống ngoài biển.

+ Nho đỏ ăn rất ngon.

- Câu hỏi: Tìm thêm những sự vật có chứa chữ :

Trả lời:

+ t: tính toán, tàu, toa tàu, táo,

+ th: quả thông, trái thơm, thung lũng, cái thang, thác nước,...

+ nh: bé nhỏ, nhọ nồi, nhường nhịn, nhang, nhắc nhở, nhớ nhung,..

Hướng dẫn đọc:   

- Câu hỏi: Thỏ có gì?

Trả lời: Thỏ có nho.

- Câu hỏi: Mi và Lu có gì?

Trả lời: Mi và Lu có cá kho.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: tôm, thạch sùng, nhím

- Câu hỏi: Nói một vài câu về những điều em thấy trong tranh?

Trả lời:

+ Con tôm có tám cẳng hai càng.

+ Thạch sùng thường bò trên trần nhà.

+ Trên lưng nhím có những sợi gai.