Bài 12: H h L l

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc   

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở đâu?

Trả lời: Ở hồ.

- Câu hỏi: Có con vật gì ở trong hồ?

Trả lời: Con le le

- Câu hỏi: Le le đang làm gì?

Trả lời: Le le bơi trên hồ.

* Chữ l:

* Chữ h:

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc âm h    

b) Hướng dẫn đọc âm l      

c) Hướng dẫn đọc tiếng hồ

- Phân tích:

+ Tiếng hồ bao gồm âm h, âm ô và thanh huyền.

+ Âm h đứng trước, âm ô đứng sau, thanh huyền đặt trên đầu âm ô

- Đánh vần: hờ - ô - hô - huyền - hồ, hồ

d) Hướng dẫn đọc tiếng le

- Phân tích:

+ Tiếng le bao gồm âm l, âm e.

+ Âm l đứng trước, âm e đứng sau

- Đánh vần: lờ - le - le, le

e) Thực hành đọc tiếng

+ hé - ho - hổ

+ li - lọ - lỡ

f) Thực hành đọc từ ngữ

- lá đỏ

- bờ hồ

- cá hố

- le le

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ h

b) Hướng dẫn viết chữ l

c) Hướng dẫn viết chữ hồ

d) Hướng dẫn viết chữ le le

Viết chữ trước chữ liền ngay phía sau.

- Khoảng cách giữa chữ le thứ nhất và chữ le thức 2 là 1 con chữ.

4/ Luyện đọc

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Bé bị làm sao?

Trả lời: Bé bị ho.

- Câu hỏi: Bà có gì?

Trả lời: Bà có lá hẹ.

Hướng dẫn đọc: Bé bị ho. Bà đã có lá hẹ.     

- Câu hỏi: Tìm các tiếng có chứa h l trong hai câu trên?

Trả lời: Bé bị ho. Bà đã có lá hẹ.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Quan sát tranh và cho biết có những cây gì trong tranh?

Trả lời: cây bưởi, cây bầu, cây nấm, cây chuối, cây nhót

- Câu hỏi: Nói về lợi ích của những cây em tìm được

Trả lời:

+ Cây ăn quả: cây bưởi, chuối, nhót, bầu

+ Cây cho bóng mát: giàn bầu

+ Nấm: thực phẩm để ăn

- Câu hỏi: Kể tên một số cây khác trong cuộc sống?

Trả lời: cây bạch đàn, cây hoa hồng, cây lá hẹ,...

- Câu hỏi: Nói về lợi ích của những cây mà em vừa kể?

Trả lời: cây bạch đàn - lấy gỗ, cây hoa hồng - lấy hoa, cây lá hẹ - chữa bệnh,...