Bài 14: Ch ch Kh kh

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc   

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: Tranh vẽ những chú khỉ, những quả chuối.

- Câu hỏi: Mấy chú khỉ đang làm gì?

Trả lời: Mấy chú khỉ ăn chuối.

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc âm ch

b) Hướng dẫn đọc âm kh

c) Hướng dẫn đọc tiếng chú

- Phân tích:

+ Tiếng chú gồm có âm ch, âm u  và thanh sắc.

+ Âm ch đứng đầu, âm u đứng sau, thanh sắc trên đầu âm u

- Đánh vần: chờ - u - chu - sắc - chú, chú

d) Hướng dẫn đọc tiếng khỉ

- Phân tích:

+ Tiếng khỉ gồm âm kh, âm i và thanh hỏi

+ Âm kh đứng đầu, âm i đứng sau, thanh hỏi trên đầu âm i

- Đánh vần: khờ - i - khi - hỏi - khỉ, khỉ

e) Thực hành đọc

- chè - chỉ - chợ - khế - kho - khô

- lá khô - chú khỉ - chợ cá

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ ch

b) Hướng dẫn viết chữ kh

c) Hướng dẫn viết chữ chú khỉ

4/ Luyện đọc

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Trong tranh có những ai?

Trả lời: Hai chị em

- Câu hỏi: Món ăn gì ở trên bàn?

Trả lời: Món cá kho khế.

Hướng dẫn đọc: Chị có cá kho khế.    

- Câu hỏi: Tìm âm ch và âm kh trong câu vừa tìm được:

Trả lời: Chị có cá kho khế.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Em thấy gì trong tranh?

Trả lời: Bé đang ngắm bể cá.

- Câu hỏi: Theo em, cá cảnh và cá làm thức ăn có gì khác nhau?

Trả lời: Cả làm thức ăn dùng để ăn còn cá cảnh nuôi trong bể để ngắm, để trang trí.

- Câu hỏi: Em có thích nuôi cá cảnh không? Vì sao?

(Học sinh tự trả lời)