Bài 15: Ôn tập

1/ Ôn tập kiến thức cần nhớ

Quan sát bảng, ghép các âm đã học tạo thành tiếng rồi đọc thật to.

2/ Tập đọc

* Chú thích:

- Cò đá: cò làm bằng đá

- Le le gỗ: Le le đẽo bằng gỗ.

3/ Tìm từ ứng với hình

Trả lời: