Bài 15: Ôn tập và kể chuyện

I/ Ôn tập

1. Đọc tiếng

- k: ke - kê - ki

- h: he - hê - hi - hu - hư

- l: le - lê - li - lu - lư

- ch: che - chê - chi - chu - chư

- kh: khe - khê - khi - khu - khư

2. Đọc từ ngữ

Quan sát tranh và đọc những từ ngữ trong mỗi hũ mật ong của các chú ong:

- chú hề

- lá khô

- bờ hồ

- chợ cá

- cá dữ

- che ô

- lá hẹ

3. Đọc câu

- Chị cho bé cá cờ.     

- Dì Kha cho Hà đi chợ.     

Trả lời câu hỏi theo nội dung đã đọc:

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa các âm i, h, ch, kh trong hai câu đã đọc:

Trả lời:

- Ch cho bé cá cờ.

- Dì Kha cho Hà đi chợ.

- Câu hỏi: Chị cho bé cái gì?

Trả lời: Chị cho bé cá cờ.

- Câu hỏi: Dì Kha cho Hà đi đâu?

Trả lời: Dì Kha cho Hà đi chợ.

4. Viết câu

II/ Kể chuyện

1. Nội dung câu chuyện

2. Tìm hiểu câu chuyện

- Câu hỏi: Quạ thấy gì dưới gốc cây?

Trả lời: Quạ nhìn thấy một cái bình dưới gốc cây.

- Câu hỏi: Quạ có uống được nước trong bình không? Vì sao?

Trả lời: Quạ không thể uống được nước trong bình vì nước ít quá, mỏ quạ không thể tới được.

- Câu hỏi: Quạ đã nghĩ ra điều gì?

Trả lời: Nó lấy mỏ gắp từng viên sỏi thả vào bình cho nước dâng lên.

- Câu hỏi: Cuối cùng, quạ có uống được nước trong bình không? Vì sao?

Trả lời: Cuối cùng, quạ có uống được nước trong bình. Vì khi thả đá vào bình thì mực nước trong bình sẽ dâng lên, vừa tới tầm mà quạ có thể uống.

3. Kể chuyện theo tranh

* Tranh 1:

Một con quạ đang khát nước. Nó bay mãi nhưng chẳng kiếm được một giọt nào. Mệt quá, nó đậu xuống một cành cây để nghi. Nó nhìn thấy một cái binh ở dưới gốc cây:

* Tranh 2:

   Quạ sà xuống đất, ngó vào bình và thấy trong bình có nước. Nó thò mỏ vào, nhưng nước trong bình ít quá, mỏ nó không thể tới được.

* Tranh 3:

     Nhìn xung quanh, qua thấy những viên sỏi nhỏ. Nó thử lấy mỏ gắp một viên sỏi thả vào bình và thấy nước dâng lên một chút. Nó tiếp tục gặp những viên sởi khác thả vào bình.

* Tranh 4:

     Chẳng bao lâu, nước đã dâng lên đến miệng bình. Quạ uống thoả thích rói bay lên cây nghỉ ngơi.

Ý nghĩa: Cần học cách quan sát vấn đề và bình tĩnh xử lí khi gặp hoàn cảnh khó khăn.