Bài 16: M m N n

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở đâu?

Trả lời: Tranh vẽ cảnh ở một cửa hàng bán đồ.

- Câu hỏi: Mẹ và Hà đang làm gì?

Trả lời: Mẹ đang thử nơ cho Hà.

- Câu hỏi: Mẹ và Hà định mua gì?

Trả lời: Mmua nơ cho Hà.

* Chữ m:

* Chữ n:

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc âm m     

b) Hướng dẫn đọc âm n      

c) Hướng dẫn đọc tiếng mẹ

- Phân tích:

+ Tiếng mẹ gồm có âm m, âm e và thanh nặng

+ Âm m đứng trước, âm e đứng sau, thanh nặng đặt phía dưới âm e

- Đánh vần: mờ - e - me - nặng - mẹ, mẹ

d) Hướng dẫn đọc tiếng

- Phân tích:

+ Tiếng gồm có âm n và âm ơ

+ Âm n đứng trước, âm ơ đứng sau

- Đánh vần: nơ - ơ - nơ, nơ

e) Thực hành đọc

- Đọc tiếng:

má - mẹ - mỡ - na - nề - nở

- Đọc từ ngữ

cá mè - lá me - nơ đỏ - ca nô

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ m

b) Hướng dẫn viết chữ n

c) Hướng dẫn viết từ cá mè

d) Hướng dẫn viết từ nơ đỏ

4/ Luyện đọc

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở đâu?

Trả lời: Tranh vẽ cảnh trên biển.

- Câu hỏi: Gia đình Hà đang đi trên phương tiện giao thông nào?

Trả lời: ca nô.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa âm m n trong câu: “Bố mẹ cho Hà đi ca nô.”

Trả lời: Bố mẹ cho Hà đi ca nô.

Hướng dẫn đọc: Bố mẹ cho Hà đi ca nô.    

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở đâu?

Trả lời: Tranh vẽ cảnh ở một khu vui chơi.

- Câu hỏi: Hai người trước mặt là ai?

Trả lời: Chú công an và một bạn nhỏ.

Tình huống: Tranh vẽ cảnh ở một khu vui chơi. Một bạn nhỏ đi lạc. Bạn ấy đang giới thiệu về mình và nhờ chú công an giúp đỡ.

(Học sinh thực hành cách giới thiệu bản thân với người lạ)