Bài 17: G g Gi gi

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở đâu?

Trả lời: Tranh vẽ cảnh trong phòng bếp.

- Câu hỏi: Hà có gì trong tay?

Trả lời: Hà có giỏ trứng gà.

- Câu hỏi: Tìm âm g và âm gi có trong câu trên?

Trả lời: Hà có giỏ trứng gà.

* Chữ g

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc âm g     

b) Hướng dẫn đọc âm gi      

c) Hướng dẫn đọc tiếng

- Phân tích:

+ Tiếng gồm có âm g, âm a và thanh huyền.

+ Âm g đứng trước, âm a đứng sau, thanh huyền ở trên đầu âm a

- Đánh vần: gờ - a - ga - huyền - gà, gà

d) Hướng dẫn đọc tiếng giỏ

- Phân tích:

+ Tiếng giỏ gồm có âm gi, âm o và thanh hỏi

+ Âm gi đứng trước, âm o đứng sau, thanh hỏi ở trên đầu âm o

- Đánh vần: di - o - gio - hỏi - giỏ, giỏ

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ g

b) Hướng dẫn viết chữ gi

c) Hướng dẫn viết chữ gà gô

d) Hướng dẫn viết chữ giá đỗ

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Câu hỏi: Em thấy gì trong tranh?

Trả lời: Bà che gió cho ba chú gà?

Câu hỏi: Bà che gió cho gà để làm gì

Trả lời: Bà che gió cho gà đỡ lạnh.

Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa g gi trong câu: “Bà che gió cho ba chú gà”

Trả lời: Bà che gió cho ba chú gà.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Trong tranh có những con vật nuôi nào?

Trả lời: gà, chó, mèo, bò, vịt, lợn,...

- Câu hỏi: Em hãy nói về lợi ích của những con vật có trong tranh.

Trả lời:

+ Chó và mèo là bạn của con người.

+ Lợn, gà, vịt cung cấp thực phẩm cho con người.

+ Bò lấy sức kéo cho người trong lao động và sinh hoạt ngày thường.