Bài 18: Gh gh Nh nh

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Trong tranh có những ai?

Trả lời: Bà, mẹ và Hà.

- Câu hỏi: Hà đi đâu?

Trả lời: Hà ghé nhà bà.

- Câu hỏi: Nhà bà như thế nào?

Trả lời: Nhà bà ở ngõ nhỏ.

Hướng dẫn đọc: ghé nhà bà. Nhà bà ở ngõ nhỏ.

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc âm gh    

b) Hướng dẫn đọc âm nh      

c) Hướng dẫn đọc tiếng ghé

- Phân tích:

+ Tiếng ghé gồm âm gh, âm e và thanh sắc

+ Âm gh đứng trước, âm e đứng sau, thanh sắc ở trên đầu âm e.

- Đánh vần: gờ - e - ghe - sắc - ghé, ghé

d) Hướng dẫn đọc tiếng nhà

- Phân tích:

+ Tiếng nhà gồm âm nh, âm a và thanh huyền

+ Âm nh đứng trước, âm a đứng sau, thanh huyền ở trên đầu âm a.

- Đánh vần: nhờ - a - nha - huyền - nhà, nhà

e) Thực hành đọc

- Thực hành đọc tiếng

+ ghẹ - ghế - ghi

+ nhà - nhẹ - nhỏ

- Thực hành đọc từ ngữ

+ ghế đá

+ ghẹ đỏ

+ nhà gỗ

+ lá nho

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ gh

b) Hướng dẫn viết chữ nh

- Viết chữ phía trước, chữ viết liền ngay sau

c) Hướng dẫn viết chữ ghẹ

d) Hướng dẫn viết chữ lá nho

- Viết chữ lá phía trước, viết chữ nho phía sau.

- Khoảng cách giữa chữ lá và chữ nho là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:    

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Mẹ nhờ Hà làm gì?

Trả lời: Mẹ nhờ Hà bê ghế nhỏ.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa gh, nh trong câu vừa tìm được?

Trả lời: Mẹ nhờ Hà bê ghế nhỏ.

5/ Hoạt động mở rộng

Tình huống: Bạn nhỏ được bố mẹ dẫn tới nhà một người bạn của bố mẹ chơi. Bác gái muốn bạn nhỏ tự giới thiệu về bản thân mình cho bác ấy biết.

(Học sinh thực hành theo tình huống)