Bài 2: cà cá

1/ Làm quen

* cà

- Tiếng gồm âm c , âm a và thanh huyền

- Âm c đứng trước, âm a đứng sau, thanh huyền đặt trên đầu âm a

* cá

- Tiếng gồm âm c , âm a và thanh sắc

- Âm c đứng trước, âm a đứng sau, thanh sắc đặt trên đầu âm a

2/ Đánh vần

cờ - a- ca - huyền cà, cà

cờ - a - ca - sắc - cá, cá

3/ Mở rộng vốn từ

a. Tiếng có chứa thanh huyền

- Quan sát tranh và cho biết tiếng nào có chứa thanh huyền:

 cò, gà, nhà, bò

- Tìm thêm những tiếng khác có chứa thanh huyền:

bà, bình, bàn, làn, sàn, màn, mèo,...

b. Tiếng có chứa thanh sắc

- Quan sát tranh và cho biết tiếng nào có chứa thanh sắc:

bé, lá, cú, bóng, chó

- Tìm thêm những tiếng khác có chứa thanh sắc:

cá, thước, mía, bút, bánh, chén,....

4/ Thực hành

Nối hình theo tiếng

Trả lời:

5/ Hướng dẫn viết

Chữ cà: chữ c (cao 2 li) viết trước, chữ a (cao 2 li)viết sau, thêm dấu huyền trên a.

Chữ cá: Tiếng cá : chữ c (cao 2 li) viết trước, chữ a (cao 2 li)viết sau, thêm dấu sắc trên a.