Bài 24: ua ưa

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:    

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Hà đang mặc trang phục gì?

Trả lời: Hà đang mặc trang phục múa.

- Câu hỏi: Trong tranh vẽ cảnh gì?

Trả lời: Mẹ đưa Hà đến lớn học múa.

- Câu hỏi: Tìm trong câu “Mẹ đưa Hà đến lớn học múa.” âm ua, ưa?

Trả lời: Mẹ đưa Hà đến lớn học múa.

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc âm ua

b) Hướng dẫn đọc âm ưa

c) Hướng dẫn đọc tiếng múa

- Phân tích:

+ Tiếng múa gồm có âm m, âm ua, thanh sắc

+ Âm m đứng trước, âm ua đứng sau, thanh sắc đặc tên đầu chữ u

- Đánh vần: mờ - ua - mua - sắc - múa, múa

d) Hướng dẫn đọc tiếng đưa

- Phân tích:

+ Tiếng đưa gồm có âm đ, âm ưa

+ Âm đ đứng trước, âm ưa đứng sau.

- Đánh vần: đờ - ưa - đưa

e) Thực hành đọc:

- Thực hành đọc tiếng

+ cua - đũa - rùa

+ cửa - dứa - nhựa

- Thực hành đọc từ ngữ:

+ cà chua

 + múa ô

+ dưa lê

+ cửa sổ

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ ua

b) Hướng dẫn viết chữ ưa

c) Hướng dẫn viết chữ cà chua

d) Hướng dẫn viết chữ dưa lê

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc: Mẹ đi chợ mua cá, mua cua. Mẹ mua cả sữa chua, dưa lê.   

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần ua, ưa trong câu đã cho?

Trả lời: Mẹ đi chợ mua cá, mua cua. Mẹ mua cả sữa chua, dưa lê.

- Câu hỏi: Mẹ đi đâu?

Trả lời: Mẹ đi chợ.

- Câu hỏi: Mẹ mua những gì?

Trả lời: mẹ mua cá, cua, sữa chua, dưa lê.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Có những ai trong tranh?

Trả lời: Có mẹ và Nam.

- Câu hỏi: Nam đang làm gì?

Trả lời: Nam đang nhặt rau giúp mẹ.

Chúng ta nên học cách giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà.