Bài 26: Ph ph Qu qu

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở đâu?

Trả lời: Ở làng quê.

- Câu hỏi: Cả gia đình bạn nhỏ đang làm gì?

Trả lời: Cả nhà từ phố về thăm quê.

- Câu hỏi: Em đọc lại câu đã cho và tìm âm đầu ph, qu trong câu:

Trả lời: Cả nhà từ phố về thăm quê.

* Chữ q, qu

* Chữ ph

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc âm ph - phờ

b) Hướng dẫn đọc âm qu - quờ

c) Hướng dẫn đọc tiếng phố

- Phân tích:

+ Tiếng phố gồm có âm ph, âm ô và thanh sắc.

+ Âm ph đứng trước, âm ô đứng sau, thanh sắc đặt trên đầu âm ô

- Đánh vần: phờ - ô - phô - sắc - phố, phố

d) Hướng dẫn đọc tiếng quê

- Phân tích:

+ Tiếng quê gồm có âm qu, âm ê

+ Âm qu đứng trước, âm ê đứng sau

- Đánh vần: quờ - ê - quê, quê

e) Thực hành đọc

- Thực hành đọc tiếng:

+ phà - phí - phở

+ quạ - quê - quế

- Thực hành đọc từ ngữ:

+ pha trà

+ phố cổ

+ quê nhà

+ quả khế

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ ph

b) Hướng dẫn viết chữ qu

c) Hướng dẫn viết chữ pha trà

- Chữ pha viết trước, chữ trà viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ pha và chữ trà là một con chữ.

d) Hướng dẫn viết chữ quê nhà

- Chữ quê viết trước, chữ nhà viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ quê và chữ nhà là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Quan sát tranh kết hợp với việc đọc câu để trả lời câu hỏi sau:

- Câu hỏi: Tìm các tiếng có chứa ph, qu trong câu đã cho?

Trả lời: Bà ra Thủ đô. Bà cho bé quà quê. Bố đưa bà đi Bờ Hồ, đi phố cổ.

- Câu hỏi: Bà đi đâu?

Trả lời: Bà ra Thủ đô.

- Câu hỏi: Bà cho bé cái gì?

Trả lời: Bà cho bé quà quê.

- Câu hỏi: Bố đưa bà đi đâu?

Trả lời: Bố đưa bà đi Bờ Hồ, đi phố cổ.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

a. Tranh 1:

- Câu hỏi: Em nhìn thấy những ai trong tranh?

Trả lời: Bạn nhỏ, bố của bạn nhỏ và bác sĩ.

- Câu hỏi: Họ đang làm gì?

Trả lời: Bạn nhỏ đứng cạnh bố, đang nói lời cảm ơn bác sĩ.

- Câu hỏi: Theo em vì sa bạn ấy lại cảm ơn bác sĩ?

Trả lời: Vì bác sĩ đã chữa bệnh cho bạn ấy.

Dựa vào những điều đã phân tích trên, em hãy đóng vai bạn nhỏ để nói lời cảm ơn bác sĩ.

b. Tranh 2

- Câu hỏi: Em nhìn thấy những ai trong tranh?

Trả lời: Có một bạn nam và một bạn nữ.

- Câu hỏi: Các bạn ấy đang làm gì? (Ai đang giúp ai điều gì?)

Trả lời: Bạn nam bị ngã và bạn nữ đã đỡ bạn ấy dậy.

- Câu hỏi: Theo em, bạn nam nên nói gì với bạn nữ?

Trả lời: Bạn nam nên nói lời cảm ơn với bạn nữ.

Dựa vào những điều đã phân tích trên, em hãy đóng vai bạn nam để nói lời cảm ơn bạn nữ đã giúp mình.

BÀI HỌC: Cần nhớ nói lời cảm ơn với bất kì ai khi người đó giúp mình dù là việc nhỏ.