Bài 29: Luyện tập chính tả

1/ Phân biệt với k

a. Đọc

Quan sát tranh rồi đọc các tiếng và các từ có trong tranh:

- Đọc tiếng:

+ cô - cư - cò - cá - cổ - cỡ - cọ

+ ki - kề - kế - kẻ - kỉ - kẽ - kệ

- Đọc từ ngữ:

+ cá cờ

+ chữ kí

b. Ghi nhớ

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Chữ k đi với chữ nào? Chữ c đi với chữ nào?

Trả lời:

+ Chữ k (ca) đi với chữ i, e, ê.

+ Chữ c (xê) đi với các chữ khác.

QUY TẮC:

Khi đọc, ta nghe được những tiếng có âm đầu giống nhau (ví dụ với ), nhưng khi viết cần phân biệt c (xê) k (ca). Quy tắc: k (ca) kết hợp với i, e, ê còn c (xê) kết hợp với a, o, ô, u, ư.

c. Thực hành

- Tìm tiếng bắt đầu bằng c: ca, cá, cờ, cửa, cò, cọ, cô, cỗ, cụ, củ, cú,...

- Tìm tiếng bắt đầu bằng k: kí, kị, kì, kỉ, ke, ké, kẻ, kẽ, kè, kê, kế, kệ, kề,....

2/ Phân biệt và gh

a. Đọc

Quan sát tranh rồi đọc các tiếng, các từ có trong tranh:

- Đọc tiếng:

+ ga - gà - gõ - gỗ - gù - gừ

+ ghe - ghi - ghì - ghé - ghế - ghẹ

- Đọc từ ngữ:

+ gà gô

+ ghế gỗ

b. Ghi nhớ

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Chữ gh (gờ kép - gờ hai chữ) đi với chữ nào? Chữ g (gờ đơn - gờ một chữ) đi với chữ nào?

Trả lời:

+ Chữ gh (gờ kép - gờ hai chữ) đi với chữ i, e, ê

+ Chữ g (gờ đơn - gờ một chữ) đi với các chữ khác.

QUY TẮC:

- Khi nói /đọc, ta không phân biệt g gh (ví dụ với ghế), nhưng khi viết cần phân biệt g (gờ đơn - gờ một chữ) với gh (gờ kép - gờ hai chữ).

- gh (gờ kép - gờ hai chữ) kết hợp với i, e, ê; còn g (gờ đơn - gờ một chữ) đi với a, o, ô, u, ư.

c. Thực hành

- Tìm tiếng bắt đầu bằng g: ga, gà, gáo, gỗ, gỡ, gò,....

- Tìm tiếng bắt đầu bằng gh: ghế, ghe, ghẹ, ghé, ghê, ghi, ....

3/ Phân biệt ng với ngh

a. Đọc

Quan sát các từ và các tiếng có trong tranh rồi đọc lại:

- Đọc tiếng:

+ ngô - ngà - ngừ - ngủ - ngõ - ngự

+ nghe - nghề - nghé - nghỉ - nghĩ - nghệ

- Đọc từ ngữ:

+ cá ngừ

+ củ nghệ

b. Ghi nhớ

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Chữ ngh (ngờ kép - ngờ ba chữ) đi với chữ nào? chữ ng (ngờ đơn - ngờ hai chữ) đi với chữ nào?

Trả lời:

+ Chữ ngh (ngờ kép - ngờ ba chữ) đi với chữ i, e, ê.

+ Chữ ng (ngờ đơn - ngờ hai chữ) đi với a, o, ô, u, ư

QUY TẮC:

- Khi nói/đọc, ta không phân biệt ng ngh (ví dụ nghi ngờ), nhưng khi viết cần phân biệt ng (ngờ đơn) và ngh (ngờ kép).

- ngh (ngờ kép) kết hợp với i, ê, e; còn ng (ngờ đơn) đi với a, o, ô, u, ư

c. Thực hành

- Tìm tiếng bắt đầu bằng ng: ngà, ngả, ngô, ngố, ngơ, ngỡ, ngu, ngủ, ngụ, ngũ, ngó, ngọ, ngừ, ngự,....

- Tiếng bắt đầu bằng ngh: nghe, nghê, nghệ, nghi, nghị, nghé, ....