Bài 4: E e Ê ê

I/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Mẹ với bé đang làm gì?

Trả lời: Mẹ với bé đang nói chuyện với nhau.

- Câu hỏi: Bé nói với mẹ chuyện gì?

Trả lời: Bé kể mẹ nghe về bạn bè.

- Câu hỏi: Trong câu: “Bé kể mẹ nghe về bạn bè” có những chữ nào được lặp lại nhiều lần?

Trả lời: Bé k m nghe v bạn bè có chữ e và chữ ê được lặp lại nhiều lần.

* Chữ e:

* Chữ ê:

II/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc âm e, ê

- e:   

- ê:   

b) Hướng dẫn đọc tiếng bé, bế

* bé:

- Phân tích:

+ Tiếng gồm có âm b, âm e và thanh sắc

+ Âm b đứng trước, âm e đứng sau, thanh sắc trên đầu âm b

- Đánh vần: bờ - e - be - sắc - bé, bé

* bế:

- Phân tích:

+ Tiếng bế gồm có âm b, âm ê và thanh sắc

+ Âm b đứng trước, âm ê đứng sau, thanh sắc trên đầu âm b

- Đánh vần: bờ - ê - bê - sắc - bế, bế

c) Thực hành đọc bè, bé, bế

- bè: bờ - e - be - huyền - bè, bè

- bé: bờ - e - be - sắc - bé, bé

- bế: bờ - ê - bê - sắc - bế, bế

III/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ e

b) Hướng dẫn viết chữ ê

c) Hướng dẫn viết chữ

d) Hướng dẫn viết chữ bế

IV/ Luyện đọc

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những ai?

Trả lời: Vẽ bà và bé

- Câu hỏi: Bà đang làm gì?

Trả lời: Bà bế bé.

Luyện đọc: Bà bế bé.    

V/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở đâu?

Trả lời: Ở sân trường.

- Câu hỏi: Vào lúc nào?

Trả lời: Giờ ra chơi.

- Câu hỏi: Có những ai trong tranh?

Trả lời:  Các bạn học sinh.

- Câu hỏi: Có bao nhiêu người?

Trả lời: 12 học sinh ( 10 học sinh trên sân + 2 học sinh đứng ở hành lang lớp học

- Câu hỏi: Các bạn học sinh trên sân đang chơi những trò chơi gì?

Trả lời: Đá cầu, đuổi bắt, nhảy dây, đọc sách

- Câu hỏi: Trong tranh còn có những sự vật nào khác?

Trả lời: Cây cối, ghế đá, lớp học,...

- Câu hỏi: Không khí vui chơi của các bạn như thế nào?

Trả lời: Các bạn chơi đùa rất vui vẻ và sôi nổi.