Bài 46: ac ăc âc

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh, đọc nội dung câu và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở đâu?

Trả lời: Tranh vẽ cảnh ở Tây Bắc.

- Câu hỏi:  Tây Bắc có gì?

Trả lời: Tây Bắc có ruộng bậc thang, có thác nước.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần ac, ăc, âc trong câu đã cho?

Trả lời: Bắc, bậc, thác

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần ac, ăc, âc

Ba vần này đều có âm c ở phía sau, phân biệt bởi âm a, ă, â ở phía trước.

b) Hướng dẫn đọc tiếng thác

- Phân tích:

+ Tiếng thác gồm có âm th, vần ac và thanh sắc

+ Âm th đứng trước, vần ac đứng sau, thanh sắc đặt trên đầu chữ a

- Đánh vần: thờ - ac – thác – sắc – thác, thác

c) Luyện đọc tiếng chứa vần ac, ăc, âc

- lạc

- nhạc

- mặc

- nhắc

- gấc

- giấc

d) Hướng dẫn đọc từ ngữ

- bác sĩ

- mắc áo

- quả gấc

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ ac

Chữ a viết trước, chữ c viết liền ngay sau.

b) Hướng dẫn viết chữ ăc

Chữ ă viết trước, chữ c viết liền ngay sau.

c) Hướng dẫn viết chữ âc

Chữ â viết trước, chữ c viết liền ngay sau.

d) Hướng dẫn viết chữ mắc áo

- Chữ mắc viết trước, chữ áo viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ mắc và chữ áo là một con chữ.

e) Hướng dẫn viết chữ quả gấc

- Chữ quả viết trước, chữ gấc viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ quả và chữ gấc là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Quan sát tranh, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Sa Pa ở đâu?

Trả lời: Sa Pa ở Tây Bắc.

- Câu hỏi: Vào mùa hè, mỗi ngày, Sa Pa như có mấy mùa?

Trả lời: Vào mùa hè, mỗi ngày, Sa Pa như có bốn mùa.

- Câu hỏi: Sa Pa có những gì?

Trả lời: Sa Pa có Thác Bạc, có Cầu Mây, có bản Tả Van, Tả Phìn, Sín Chải.

- Câu hỏi: Tìm trong đoạn văn những tiếng có chứa vần ac, ăc, âc?

Trả lời: Bắc, Thác Bạc

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở đâu, có những ai trong bức tranh?

Trả lời: Tranh vẽ cảnh ở nhà, có bố mẹ và bạn Hà.

- Câu hỏi: Bố mẹ Hà đang làm gì?

Trả lời: Mẹ Hà đang may vá, bố Hà đang đọc sách.

- Câu hỏi: Bạn Hà đang làm gì?

Trả lời: Bạn Hà đang xin phép bố mẹ trước khi mở ti vi xem.

Ghi nhớ: Chúng ta cần lễ phép xin phép người lớn trước khi định làm một việc gì đó.