Bài 54: op ôp ơp

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:     

Quan sát tranh, đọc nội dung câu và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở thời tiết nào? Có những con vật nào trong tranh?

Trả lời: Thời tiết mưa rào. Có ếch nhái và cá cờ.

- Câu hỏi:  Chúng đang làm gì?

Trả lời: Ếch nhái tụ họp thi hát, cá cờ há miệng đớp mưa.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần op, ôp, ơp trong câu đã cho?

Trả lời: lộp, độp, họp, đớp

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần op, ôp, ơp?

Ba vần này đều có âm p ở phía sau, phân biệt bởi âm o, ô, ơ ở phía trước.

b) Hướng dẫn đọc tiếng họp

- Phân tích:

+ Tiếng họp gồm có âm h, vần op và thanh nặng

+ Âm h đứng trước, vần op đứng sau, thanh nặng đặt trên đầu chữ o

- Đánh vần: hờ - op – hop – nặng – họp, họp

c) Luyện đọc tiếng chứa vần

- cọp

- hộp

- hợp

- góp

- tốp

- lớp

- họp

- xốp

- lợp

d) Hướng dẫn đọc từ ngữ

- con cọp

- lốp xe

- tia chớp

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ op

Chữ o viết trước, chữ p viết liền ngay sau.

b) Hướng dẫn viết chữ ôp

Chữ ô viết trước, chữ p viết liền ngay sau.

c) Hướng dẫn viết chữ ơp

Chữ ơ viết trước, chữ p viết liền ngay sau.

d) Hướng dẫn viết chữ lốp xe

- Chữ lốp viết trước, chữ xe viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ lốp và chữ xe là một con chữ.

e) Hướng dẫn viết chữ tia chớp

- Chữ tia viết trước, chữ chớp viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ tia và chữ chớp là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:    

Quan sát tranh, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Trong cơn mưa, họ nhà nhái làm gì?

Trả lời: Họ nhà nhái tụ họp thi hát đón cơn mưa đầu mùa.

- Câu hỏi: Mặt ao thế nào?

Trả lời: Mặt ao ran ran bài ca ì ọp, ì ọp.

- Câu hỏi: Đàn cá cờ làm gì?

Trả lời: Đàn cá cờ lóp ngóp bơi đến, lâu lâu lại ngoi đến đớp mưa.

- Câu hỏi: Tìm trong đoạn văn tiếng chứa vần op, ôp, ơp?

Trả lời: lộp độp, họp, ọp, lóp ngóp, đớp

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Hai bức tranh vẽ cảnh gì?

Trả lời: Tranh vẽ cảnh ao và hồ.

- Câu hỏi: Tranh nào vẽ ao? Tranh nào vẽ hồ?

Trả lời: Tranh 1 vẽ ao, tranh 2 vẽ hồ. (Vì ao thường nhỏ hơn hồ)

- Câu hỏi: Em thấy ao, hồ có gì giống và khác nhau?

Trả lời: Ao và hồ đều có nước. Ao thường nhỏ hơn hồ.

- Câu hỏi: Có những con vật nào thường sống ở ao hồ?

Trả lời: Cá, ếch, nhái,.. là những loài vật thường sống ở ao, hồ.

Ghi nhớ: Chúng ta cần có ý thức giữ gìn vệ sinh cho ao, hồ vì đó cũng là nơi sinh sống của rất nhiều động vật bé nhỏ.