Bài 58: ach êch ich

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:      

Quan sát tranh, đọc nội dung câu và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Có những gì xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: Ếch con, ao, hoa sen,…

- Câu hỏi:  Ếch con đang làm gì?

Trả lời: Ếch con đang đọc sách.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần ach, êch, ich trong câu đã cho?

Trả lời: ếch, thích, sách

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần ach, êch, ich

Ba vần này đều có âm ch ở phía sau, phân biệt bởi âm a, ê, i ở phía trước.

b) Hướng dẫn đọc tiếng sách

- Phân tích:

+ Tiếng sách gồm có âm s, vần ach và thanh sắc

+ Âm s đứng trước, vần ach đứng sau, thanh sắc đặt trên đầu chữ a

- Đánh vần: sờ - ách – sách – sắc – sách, sách

c) Luyện đọc tiếng chứa vần ach, êch, ich

- vách

- chếch

- bích

- tách

- mếch

- xích

- sạch

- lệch

- kịch

d) Hướng dẫn đọc từ ngữ

- sách vở

- chênh lệch

- tờ lịch

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ ach

Chữ a viết trước, chữ ch viết liền ngay sau.

b) Hướng dẫn viết chữ êch

Chữ ê viết trước, chữ ch viết liền ngay sau.

c) Hướng dẫn viết chữ ich

Chữ i viết trước, chữ ch viết liền ngay sau.

d) Hướng dẫn viết chữ sách

- Chữ s viết trước, chữ ach viết liền ngay sau.

- Thanh sắc đặt trên đầu chữ a

e) Hướng dẫn viết chữ chênh lệch

- Chữ chênh viết trước, chữ lệch viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ chênh và chữ lệch là một con chữ.

f) Hướng dẫn viết chữ lịch

- Chữ l viết trước, chữ ich viết liền ngay sau.

- Thanh nặng đặt phía dưới chữ i

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Ếch cốm để quên sách ở đâu?

Trả lời: Ếch cốm quên sách ở bờ cỏ.

- Câu hỏi: Vì sao ếch cốm để quên sách?

Trả lời: Ếch cốm để quên sách do mải bắt cào cào.

- Câu hỏi: Ếch nói gì khi cô giáo hỏi sách của ếch đâu?

Trả lời: Ếch đã nói: Thưa cô, em xin lỗi.

- Câu hỏi: Tìm trong đoạn văn tiếng chứa vần ach, êch, ich?

Trả lời: ếch, nghịch, sách

5/ Hoạt động mở rộng

Học sinh nói về trường lớp thông qua một số câu hỏi gợi ý sau:

- Các em nhìn thấy ai? ở đâu? Đang làm gì?

- Hãy nói về lớp học của em. (tên các thầy cô dạy các môn học, số học sinh trong lớp, số tổ, tên các tổ trường, lớp trưởng, các hoạt động thường ngày trong lớp học,…)