Bài 59: ang ăng âng

1/ Nhận biết

Quan sát tranh, đọc nội dung câu và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Em thấy có những gì trong bức tranh?

Trả lời: Vầng trăng, rặng tre,..

- Câu hỏi:  Theo em đây là cảnh ở thành phố hay nông thôn?

Trả lời: Đây là cảnh ở nông thôn.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần ang, ăng, âng trong câu đã cho?

Trả lời: vầng, trăng, sáng, rặng

2/ Hướng dẫn đọc


a) Hướng dẫn đọc vần ang, ăng, âng

Ba vần này đều có âm ng ở phía sau, phân biệt bởi âm a, ă, â ở phía trước.

b) Hướng dẫn đọc tiếng sáng

- Phân tích:

+ Tiếng sáng gồm có âm s, vần ang và thanh sắc

+ Âm s đứng trước, vần ang đứng sau, thanh sắc đặt trên đầu chữ a

- Đánh vần: sờ - ang – sang – sắc – sáng, sáng

c) Luyện đọc tiếng chứa vần ang, ăng, âng

- làng

- bằng

- hẫng

- rạng

- rặng

- tầng

- sáng

- vẳng

- vâng

d) Hướng dẫn đọc từ ngữ

- cá vàng

- măng tre

- nhà tầng

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ ang

Chữ a viết trước, chữ ng viết liền ngay sau.

b) Hướng dẫn viết chữ ăng

Chữ ă viết trước, chữ ng viết liền ngay sau.

c) Hướng dẫn viết chữ măng tre

- Chữ măng viết trước, chữ tre viết liền ngay sau.

- Khoảng cách giữa chữ măng và chữ tre là một con chữ.

d) Hướng dẫn viết chữ nhà tầng

- Chữ nhà viết trước, chữ tầng viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ nhà và chữ tầng là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh, đọc đoạn thơ và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Bài thơ nói về nhân vật nào? Đang làm gì?

Trả lời: Bài thơ nói về nhân vật mèo con. Mèo con đang đi học.

- Câu hỏi: Thời tiết được miêu tả như thế nào?

Trả lời: Trời nắng chang chang.

- Câu hỏi: Khi đi học, mèo con mang theo cái gì?

Trả lời: Khi đi học, mèo con mang theo bút chì và mẩu bánh mì.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần ang, ăng, âng có trong bài thơ?

Trả lời: nắng, chang, chẳng, mang,

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh nào vẽ mặt trăng, tranh nào vẽ mặt trời?

Trả lời: Tranh 1 vẽ mặt trăng, tranh 2 vẽ mặt trời.

- Câu hỏi: Mặt trời xuất hiện khi nào?

Trả lời: Mặt trời xuất hiện vào ban ngày.

- Câu hỏi: Mặt trăng xuất hiện khi nào?

Trả lời: Mặt trăng xuất hiện vào ban đêm.