Bài 6: O o Dấu hỏi

I/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở đâu?

Trả lời: Tranh vẽ cảnh ở nông thôn.

- Câu hỏi: Trong tranh có những con vật gì?

Trả lời: Chó, chim, đàn bò

- Câu hỏi: Đàn bò đang làm gì?

Trả lời: Đàn bò gặm c.

II/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc âm o

Hướng dẫn đọc   

b) Hướng dẫn đọc tiếng bò, cỏ

* bò:

- Phân tích:

+ Tiếng gồm có âm b, âm o, thanh huyền

+ Tiếng b đứng trước, tiếng o đứng sau, thanh hỏi trên đầu âm o

- Đánh vần: bờ - o - bo - huyền - bò, bò

*cỏ:

- Phân tích:

+ Tiếng cỏ gồm có âm c, âm o, thanh hỏi

+ Tiếng c đứng trước, tiếng o đứng sau, thanh hỏi trên đầu âm o

- Đánh vần: cờ - o - co - hỏi - cỏ, cỏ

c) Thực hành đọc tiếng:

- bò: bờ - o -  bo - huyền - bò, bò

- bó: bờ - o - bo - sắc - bó, bó

- cỏ: cờ - o - co - hỏi - cỏ, cỏ

- cò: cờ - o - co - huyền - cò, cò

- có: cờ - o - co - sắc - có, có

- cỏ: cờ - o - co - hỏi - cỏ, cỏ

III/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ o

b) Hướng dẫn viết chữ bò

c) Hướng dẫn viết chữ cỏ

IV/ Luyện đọc

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Câu hỏi: Trong tranh vẽ con vật gì?

Trả lời: con bê (bê là con của con bò)

Câu hỏi: Bê đang làm gì?

Trả lời: Bê đang gặm cỏ.

Luyện đọc: Bê có cỏ.    

V/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và đóng vai theo các tình huống để luyện nói:

* Tranh 1:

Hết giờ học, Nam chạy ùa ra tới cổng thì gặp mẹ đang đợi để đón Nam về.

- Nam: Con chào mẹ ạ.

Tranh 2:

Về đến nhà, Nam thấy ông đang đọc báo và bà đang đan áo trong nhà. Nam khoanh tay lễ phép chào:

- Cháu chào ông bà ạ.

Ghi nhớ: Chúng ta cần phải biết lễ phép chào hỏi những người thân trong gia đình.