Bài 7: Ô ô Dấu nặng

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở đâu?

Trả lời: Tranh vẽ cảnh trên đường phố.

- Câu hỏi: Bố và Hà đang làm gì

Trả lời: B và Hà đi b trên hè ph.

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc chữ ô

Hướng dẫn đọc:   

b) Hướng dẫn đọc tiếng bố, bộ

* bố:

- Phân tích:

+ Tiếng bố gồm có âm b, âm ô và thanh sắc

+ Âm b đứng trước, âm ô đứng sau, thanh sắc đặt trên đầu âm ô

- Đánh vần: bờ - ô - bô - sắc - bố, bố

* bộ:

- Phân tích:

+ Tiếng bộ gồm có âm b, âm ô và thanh nặng

+ Âm b đứng trước, âm ô đứng sau, thanh nặng đặt dưới âm ô

- Đánh vần: bờ - ô - bô - nặng - bộ, bộ

c) Thực hành đọc:

- bố: bờ - ô - bô - sắc - bố, bố

- cô bé: cờ - ô - cô, bờ - e - be - sắc - bé, cô bé

- cổ cò: cờ - ô - cô - hỏi - cổ, cờ - o - co - huyền - cò, cổ cò

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ ô

b) Hướng dẫn viết chữ cổ cò

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Có những ai trong tranh?

Trả lời: Bố và Nam.

- Câu hỏi: Bố đang làm gì?

Trả lời: Bố bê bể cả.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Kể tên các phương tiện giao thông có trong tranh?

Trả lời: xe đạp, xe máy, xe ô tô.

- Câu hỏi: Nói những điều em biết về các phương tiện giao thông đó?

Trả lời:

+ Xe đạp, xe máy, xe ô tô đều là những phương tiện giao thông đường bộ.

+ Xe đạp và xe máy đều là phương tiện giao thông có hai bánh.

+ Xe máy và xe ô tô đều là phương tiện giao thông chạy bằng nhiên liệu.

- Câu hỏi: Em hãy kể tên một vài phương tiện giao thông khác mà em biết?

Trả lời: tàu thủy, máy bay, ca nô, thuyền, xe buýt,....