Chính tả: Đi học

Phương pháp :

- Em nghe và viết lại chính xác, đúng và đẹp hai khổ đầu bài  Đi học.

- Điền đúng vần ăn ăng.

- Điền đúng chữ ng ngh

+  viết ngh khi đứng trước i, e, ê, iê, ia

+ viết ng trước các vần còn lại.

1. Nghe – viết : bài Đi học (hai khổ thơ đầu).

2. Điền vần : ăn hay ăng ?

Đáp án :

- Bé ngắm trăng.

- Mẹ mang chăn ra phơi nắng.

3. Điền chữ : ng hay ngh ?

Đáp án :

- Ngỗng đi trong ngõ.

- Nghé nghe mẹ gọi.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!