Chính tả: Quà của bố

Phương pháp :

- Em chép lại chính xác, đúng và đẹp khổ thơ 2 bài Quà của bố.

- Điền đúng vần im, iêm

- Điền đúng chữ s x :

1. Tập chép : bài Quà của bố (khổ thơ 2)

2.

a. Điền chữ s hay x ?

Đáp án : xe lu, dòng sông

b. Điền vần : im hay iêm ?

                        trái …im                                  kim t…

Đáp án : trái tim, kim tiêm

Luyện bài tập vận dụng tại đây!