Phép cộng trong phạm vi 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{5}}$

- Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{5}}$ và vận dụng vào các tình huống thực tế.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(5\) bằng cách nhẩm lại các phép toán đã học.

Ví dụ: \(1 + 4 = ?\)

Giải: Nhẩm

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là \(5\)

Dạng 2: Viết phép tính cho các hình vẽ.

- Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình.

- Viết các số và phép tính tương ứng.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải:

Ta có phép tính tương ứng với hình vẽ là:

Dạng 3: Điền yếu tố còn thiếu trong phép cộng.

- Nhẩm lại phép cộng các số có phạm vi \(5\) và điền các số còn thiếu vào ô trống.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

\(3 + ... = 5\)

Giải:

Ta có: \(3 + 2 = 5\) nên số cần điền vào chỗ chấm là \(5\).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!