LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 1 : Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ Lớp 10

NHẬN BIẾT (18%)

THÔNG HIỂU (71%)

VẬN DỤNG (12%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện