LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 1: Thành phần của nguyên tử Lớp 10

NHẬN BIẾT (37%)

THÔNG HIỂU (32%)

VẬN DỤNG (18%)

VẬN DỤNG CAO (12%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện