LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 5 : Hệ quả địa lý các chuyển động của Trái Đất Lớp 10

NHẬN BIẾT (24%)

THÔNG HIỂU (70%)

VẬN DỤNG (3%)

VẬN DỤNG CAO (3%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện