LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 6: Định luật tuần hoàn - Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Lớp 10

NHẬN BIẾT (14%)

THÔNG HIỂU (24%)

VẬN DỤNG (52%)

VẬN DỤNG CAO (10%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện