LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập ứng dụng và sản xuất axit sunfuric. Bài tập oleum Lớp 10

THÔNG HIỂU (9%)

VẬN DỤNG (83%)

VẬN DỤNG CAO (9%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện