LUYỆN CHỦ ĐỀ Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm Lớp 10

THÔNG HIỂU (56%)

VẬN DỤNG (44%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện