LUYỆN CHỦ ĐỀ Đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài cung tròn Lớp 10

NHẬN BIẾT (12%)

THÔNG HIỂU (50%)

VẬN DỤNG (32%)

VẬN DỤNG CAO (6%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện