LUYỆN CHỦ ĐỀ Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ Lớp 10

NHẬN BIẾT (25%)

THÔNG HIỂU (25%)

VẬN DỤNG (42%)

VẬN DỤNG CAO (8%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện