LUYỆN CHỦ ĐỀ Giá trị lượng giác của một góc từ 0 đến 180. Định lí côsin và định lí sin trong tam giác Lớp 10

NHẬN BIẾT (23%)

THÔNG HIỂU (33%)

VẬN DỤNG (40%)

VẬN DỤNG CAO (3%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện