LUYỆN CHỦ ĐỀ Giới thiệu chung về các cấp độ tổ chức của thế giới sống Lớp 10

NHẬN BIẾT (28%)

THÔNG HIỂU (55%)

VẬN DỤNG (17%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện