LUYỆN CHỦ ĐỀ Ngữ pháp: Danh động từ (Ving) và Động từ nguyên thể có "to" (to V) Lớp 10

NHẬN BIẾT (47%)

THÔNG HIỂU (32%)

VẬN DỤNG (21%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện