LUYỆN CHỦ ĐỀ Ngữ pháp: Thì hiện tại hoàn thành Lớp 10

NHẬN BIẾT (36%)

THÔNG HIỂU (49%)

VẬN DỤNG (13%)

VẬN DỤNG CAO (2%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện