Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng & bảo vệ Tổ quốc

1. Lòng yêu nước

a. Lòng yêu nước là gì?

- Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của tổ quốc.

- Lòng yêu nước bắt nguồn từ những tình cảm bình dị nhất, gần gũi nhất như yêu gia đình, yêu người thân, yêu những thành quả lao động do mình tạo ra…

- Yêu nước là phẩm chất đạo đức quan trọng nhất của người công dân đối với tổ quốc.

b. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

- Yêu nước là một truyền thống đạo đức cao quý và thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam, là cội nguồn của hàng loạt các giá trị truyền thống khác.

- Truyền thống yêu nước là sức mạnh nội sinh giúp đất nước ta vượt qua bao khó khăn, thử thách, chiến thắng thiên tai khắc nghiệt và giặc ngoại xâm, tồn tại và phát triển với đầy đủ bản sắc của mình.

- Biểu hiện:

+ Tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước.

+ Tình yêu thương đối với đồng bào, nòi giống, dân tộc.

+ Lòng tự hào dân tộc chính đáng.

+ Đoàn kết, kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm.

+ Cần cù và sáng tạo trong lao động.

- Người Việt Nam vốn có truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động. Mỗi người Việt Nam yêu nước đều lao động hết mình để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đóng góp xây dựng quê hương và có những hành động thiết thực góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc.

2. Trách nhiệm xây dựng tổ quốc

- Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn: Học để mai sau xây dựng đất nước, hiểu học tập tốt là yêu nước.

- Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội; biết đấu tranh với các biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị văn hóa – đạo đức truyền thống của dân tộc.

- Quan tâm đến đời sống chính trị, xã hội của địa phương, của đất nước. Thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, động viên mọi người cùng thực hiện.

- Tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với khả năng: bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo,…

- Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

3. Trách nhiệm bảo vệ tổ quốc

- Bảo vệ tổ quốc là quyền và ngĩa vụ thiêng liêng, cao quý của mỗi công dân.

- Trung thành với tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Cảnh giác trước âm mưu của kẻ thù, đấu tranh với những thái độ, việc làm xâm hại đến an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

- Tích cực học tập, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe.

- Tham gia đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi; sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Tích cực tham gia các hoạt động an ninh, quốc phòng ở địa phương, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

- Vận động bạn bè, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!