Bài giảng Các hình thức liên kết câu của văn bản thuyết minh

I. ÔN TẬP VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH

1. Khái niệm:

Văn bản thuyết minh là văn bản giới thiệu, trình bày chính xác khách quan về cấu tạo, tính chất, quan hệ, giá trị,... của một sự vật, hiện tượng, một vấn đề của tự nhiên, xã hội, con người

2. Phân loại: 3 loại

- Loại văn bản thuyết minh trình bày, giới thiệu.

- Loại văn bản thuyết minh ứng dụng.

- Loại văn bản thuyết minh có tính chất nghệ thuật.

II. KẾT CẤU CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINH

1. Khái niệm

     Kết cấu của một văn bản thuyết minh là sự sắp xếp các ý, trình bày về đối tượng, sự vật cần thuyết minh theo một trật tự nhất định.

2. Nguyên tắc khi trình bày đối tượng cần thuyết minh

- Cấu tạo khách quan của đối tượng

- Nhận thức chủ quan của con người

3. Một số hình thức kết cấ của văn bản thuyết minh

- Theo trình tự thời gian: trình bày sự vật theo quá trình hình thành, vận động và phát triển.

- Theo trình tự không gian: trình bày sự vật theo tổ chức vốn có của nó (bên trên bên dưới, bên trong bên ngoài hoặc theo trình tự quan sát).

- Theo trình tự logic: Trình bày sự vật theo các mối quan hệ khác nhau (nguyên nhân - kết quả, chung - riêng, liệt kê các mặt, các phương diện...)

- Theo trình tự hỗn hợp: Trình bày các sự vật với sự kết hợp nhiều trình tự khác nhau.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!