Bài giảng Tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân vật chính)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ THEO NHÂN VẬT CHÍNH

- Nhân vật văn học:

     + Là hình tượng con người (có thể là loài vật hay cây cỏ,... được nhân cách hoa) được miêu tả trong văn bản văn học.

     + Thường có tên tuổi, lai lịch, ngoại hình, hành động, lời nói, suy nghĩ, tình cảm...

     + Có mối quan hệ với những nhân vật khác và thường được bộc lộ qua diễn biến của cốt truyện.

     + Phân loại nhân vật: Tuỳ theo vai trò, vị trí, tầm quan trọng của nhân vật trong tác phẩm:

          > Nhân vật chính.

          > Nhân vật phụ.

- Tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật chính là viết hoặc kể lại một cách ngắn gọn những việc cơ bản xảy ra với nhân vật đó.

- Mục đích:

     + Nắm vững tính cách và số phận của nhân vật.

     + Góp phần đi sâu tìm hiểu và đánh giá tác phẩm.

- Yêu cầu:

     + Trung thành với văn bản gốc.

     + Nêu được đặc điểm và những sự việc xảy ra với nhân vật chính.

II. CÁCH TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ DỰA THEO NHÂN VẬT CHÍNH

- Bước 1: Đọc kĩ văn bản, xác định nhân vật chính và diễn biến của sự việc đó.

- Bước 2: Chọn sự việc cơ bản xảy ra với nhân vật chính và diễn biến của sự việc đó.

- Bước 3: Tóm tắt hành động, lời nói, tâm trạng của nhân vật theo diễn biến của sự việc.