Đọc thêm về Flo-Brom-Iot

1. Tính chất hóa học của đơn chất

2. Điều chế