Hợp chất không có oxi của halogen

1. HIDRO HALOGENUA

Hiđro halogenua

2. MUỐI HALOGNENUA 

- Các muối clorua hầu hết đều tan trừ PbCl2 và AgCl, CuCl, Hg2Cl2. Tính tan của muối bromua và iođua tương tự clorua.

- Để nhận biết ion X- có thể dùng thuốc thử là dung dịch AgNO3:

+ AgF tan trong dung dịch.

+ AgCl kết tủa trắng (AgCl tan trong dung dịch amoniac do tạo phức với NH3).

+ AgBr kết tủa vàng nhạt (không tan trong NH3 dư).

+ AgI kết tủa vàng đậm (không tan trong NH3 dư).

- Các muối AgX kết tủa thường dễ bị phân hủy bởi nhiệt hoặc ánh sáng:     

2AgX → 2Ag + X2

Luyện bài tập vận dụng tại đây!