Lê – nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

I. HOẠT ĐỘNG BƯỚC ĐẦU CỦA V.I. LÊNIN TRONG PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA

1. Tiểu sử

2. Cuộc đấu tranh chống lại phái cơ hội đầu thế kỉ XIX ở Nga:

- Đầu thế kỷ XX, khi các nước đế quốc chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh thì phái cơ hội trong Quốc tế 2 kêu gọi công nhân ủng hộ chính phủ tư sản với mình, ủng hộ chiến tranh.

- Duy nhất có Đảng Bôn-sê-vich do Lênin lãnh đạo là đấu tranh chống lại chiến tranh đế quốc với khẩu hiệu "Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến Cách mạng".

- Lênin có những đóng góp quan trọng về mặt lý luận thông qua những tác phẩm của mình.

II. CÁCH MẠNG 1905 - 1907 Ở NGA

1. Tình hình nước Nga trước Cách mạng

- Về kinh tế: Công thương nghiệp phát triển, các công ty độc quyền ra đời, đội ngũ công nhân đông đảo.

- Về chính trị:

+ Duy trì bộ máy cai trị của chính quyền phong kiến, chế độ Nga hoàng kìm hãm sự phát triển sản xuất, bóp nghẹt quyền tự do dân chủ, hầu hết các giai cấp bất mãn...

+ Đời sống nhân dân, nhân dân lao động cực khổ.

+  Sự thất bại trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904 – 1905) làm mâu thuẫn xã hội càng sâu sắc dẫn đến bùng nổ Cách mạng.

2. Cách mạng bùng nổ

- Từ cuối năm 1904, nhiều cuộc bãi công và biểu tình của quần chúng đã nổ ra với khẩu hiệu: “Đảo đảo chế độ chuyên chế!”, “Đả đảo chiến tranh!”. Các cuộc đấu tranh của quần chúng đã châm ngòi lửa cho cách mạng.

- Ngày 09/01/1905, 14 vạn công nhân Pê-tec-bua và gia đình không vũ khí đến “Cung điện mùa đông” để thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống nhưng họ bị đàn áp bằng súng làm hàng nghìn người chết và bị thương -  "Ngày chủ nhật đẫm máu", công nhân dựng chiến lũy chuẩn bị chiến đấu. Khẩu hiệu “Đả đảo chế độ chuyên chế!” được truyền đi khắp nơi.

- Mùa thu năm 1905, phong trào Cách mạng vẫn tiếp tục dâng cao với những cuộc bãi công chính trị của quần chúng làm ngừng trệ mọi hoạt động kinh tế và giao thông trong cả nước.

- Tại Mat-xcơ-va, tháng 12 – 1905, cuộc tổng bãi công chuyển sang khởi nghĩa vũ trang, nhiều cuộc khởi nghãi vũ trang cũng nổ ra ở các thành phố khác trong cả nước nhưng cuối cùng thất bại do thiếu tổ chức chặt chẽ, lực lượng quá chênh lệch.

- Phong trào cách mạng xuống dần và chấm dứt vào cuối năm 1907.

* Tính chất: Đây là cuộc Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới vì: Do giai cấp vô sản lãnh đạo với sự tham gia của đông đảo nhân dân lao động, giải quyết những nhiệm vụ của cuộc Cách mạng dân chủ tư sản và đặt cơ sở cho việc chuyển sang Cách mạng XHCN.

* Ý nghĩa

- Giáng một đòn mạnh mẽ vào chế độ Nga hoàng, có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở các nước đế quốc.

- Thức tỉnh nhân dân các nước phương Đông đấu tranh vào đầu thế kỉ XX.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!